Fjernsupport
Studerende
Log ind
Book møde

Handelsbetingelser

Handelsbetingelser for Nordcad Systems A/S

Nordcad Systems A/S
Ryesgade 60b, st. th.
9000 Aalborg
TLF: +45 96 31 56 90
CVR: 17650491

 

Gyldighed

Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet er skriftligt aftalt eller der i tilbuddet er anført henvisninger til Nordcad Systems Master, Service og/eller Support Agreement. Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder sammen med evt. underleverandørers betingelser. Samhandelsbetingelserne kan ikke tilsidesættes af kundekrav, medmindre det er skriftligt aftalt. Service- og konsulentydelser er omfattet af denne kontrakt sammen med Nordcads Servicemaster Agreement.   

Tilbud

Afgiver Nordcad Systems A/S tilbud, er der altid en tidsfrist  på 30 dage fra udsendelsesdato. Tilbuddet bortfalder, hvis accept ikke er kommet frem til Nordcad Systems A/S senest på udløbsdato. Tilbud over 50.000 kr. skal underskrives af køber, før ordren effektiviseres.

Pris og leveringstid

Alle priser er, hvor andet ikke er angivet, i danske kroner (DKK). Der kan i perioder være pålagt dollar tillæg og eksklusive moms.

Levering af licenser foregår normalt pr. mail, medmindre andet er angivet. Der kan forventes op til 10 dages leveringstid fra afgivelse af ordre. Nordcad forbeholder sig retten til at udsætte leveringen, hvis der opstår problemer fra leverandør.

Såfremt der ikke er aftalt andet, foregår levering, installation, idriftsætning, support og andre ydelser i forbindelse med ordren indenfor Nordcad Systems normale arbejdstid.

Levering af uddannelse skal altid være betalt, før uddannelsen afholdes. Nordcad forpligter sig til ved tilmelding straks at fremsende faktura, som skal være betalt i henhold til betalingsbetingelser.  Er uddannelsen ikke betalt før deltagelse, anses det som framelding af uddannelsen.

Betaling

Nordcad Systems A/S modtager online betalinger med Visa og Mastercard.

Betaling skal ske senest den dato, fakturaen angiver, som sidste rettidige betalingsdato. Såfremt andet ikke er aftalt, gælder betalingsbetingelser anført på fakturaen.

Hvis betaling sker efter forfaldsdag, er Nordcad Systems A/S berettiget til at beregne renter af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldsdag med 2% pr. påbegyndt måned.

Køber er ikke berettiget til at modregne med eventuelle krav mod Nordcad Systems A/S, som ikke er skriftligt anerkendt af Nordcad Systems A/S, og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art.

Prisændringer

Nordcad Systems A/S forbeholder sig ret til at hæve priser eller ydelser, hvis der kommer prisstigninger fra leverandør m.m. eller hvis dollaren ændres mere end 3% i forhold til kursen på tilbudsdatoen.

Ejendomsforhold

Nordcad Systems A/S forbeholder sig med de begrænsninger, der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af påløbne omkostninger er betalt.

Software er udstedt til et CVR-nummer og kan ikke overflyttes til et andet. Softwaren må kun benyttes internt i selskabet og i henhold til SLA udstedt af Nordcads underleverandører.

Produktinformation

Tegninger, flowdiagrammer, specifikationer m.m., som er udleveret af Nordcad Systems A/S før eller efter aftalens indgåelse, forbliver Nordcad Systems A/S ejendom og må ikke videregives uden skriftlig aftale eller i øvrigt misbruges.

Produktændringer

Nordcad Systems A/S forbeholder sig ret til, uden varsel, at ændre i aftalte specifikationer, hvis dette kan ske uden ulempe for køber.

Mangler, reklamation og garanti

Ved levering skal køber straks gøre Nordcad Systems A/S opmærksom på eventuelle fejl og mangler.

Licens Dongle til USB-port erstattes ikke ved bortkomst eller ved defekt. Nordcad skal have Dongle retur, hvis licens flyttes til MAC-adresse. Stjålne USB-nøgler skal anmeldes til politiet.

Nordcad yder ingen garanti på hard-/software ud over det i købeloven beskrevne.  

Ansvarsbegrænsning

Et erstatningskrav overfor Nordcad Systems A/S kan ikke overstige fakturabeløbet for den solgte vare eller serviceydelse.

En eventuel erstatning kan i intet tilfælde overstige kr. 1. mio. ved personskade og kr. 1 mio. ved tingskade.

Nordcad Systems A/S hæfter ikke for driftstab, avancetab, tabte besparelser, eller andre indirekte tab i anledning af aftalen, herunder indirekte tab, der opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte, eller for krav rejst af tredjemand mod Kunden.

Nordcad Systems A/S påtager sig intet ansvar i forbindelse med eventuelle problemer af teknisk og/eller økonomisk karakter i forbindelse med opsigelse af kontrakt med Nordcad Systems A/S.

Returnering

Det solgte modtages kun retur efter forudgående skriftlig aftale. Licenser, der er bestilt hos leverandør, kan ikke returneres. Leverede varer tages kun retur til fakturapris med fradrag af et krediteringsgebyr på minimum 10% af fakturabeløbet ekskl. moms.

Produktansvar

I det omfang intet andet følger af ufravigelige lovbestemmelser, gælder følgende vedrørende Nordcad Systems A/S produktansvar:

Nordcad Systems A/S er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.

I den udstrækning, Nordcad Systems A/S måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køberen forpligtet til at holde Nordcad Systems skadesløs i samme omfang, som Nordcad Systems A/S ansvar er begrænset efter de foregående stykker.

Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.

Hotline Support

Medmindre andet er angivet i tilbuddet, er licenser købt af Nordcad Systems A/S som udgangspunkt inkluderet 12 måneders fri support aftale. For tidsbegrænsede licenser inkluderer supporten den angivne tidsbegrænsning. Supporten udføres inden for normal arbejdstid i henhold til Nordcads hjemmeside.

Hotline support omfatter: Hjælp til installation af licenser på max en arbejdsstation; hjælp til at bruge licenserer; og hjælp ved eventuelle fejl og mangler i de udstedte licenser. Alt andet betragtes som service og faktureres efter timetakst. Nordcad gør udtrykkeligt opmærksom på, hvis opgaven ikke er omfattet af supportaftalen.

Specialudviklede og/eller kundetilpassede softwareløsninger, ydes der ikke support på. Dette betragtes som serviceopgave fra det øjeblik Nordcad har overleveret løsningen og der er en skriftlig accept på leveringen.      

Abonnement og vedligehold

Alle softwareløsninger indeholder 12 måneders vedligeholdes aftale, medmindre der er tale om kortere tidsbegrænsede løsninger eller andet er angivet i tilbud eller kontrakt.

Vedligehold omfatter opdatering af licenser fra underleverandører. Nordcad forpligter sig ikke til at informere om opdateringer. Kunden er selv forpligtet til at opdatere softwaren. Eventuel service forbundet med opdatering indgår ikke i vedligeholdelsesaftalen.   

Vedligeholdelsesaftalen løber i 12 måneder ad gangen. Såfremt aftalen ikke er opsagt mindst 30 dage før udløb, forlænges aftalen automatisk med en ny 12 måneders periode.

Aftalen kan af begge parter opsiges til udløb af en periode senest 30 dage før skriftligt.

Abonnementaftalen omfatter alene opdatering af nye programversioner, der frigives indenfor en 12 måneders periode.

Værneting

Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved Sø- og Handelsretten, og efter dansk ret.             

Øvrige betingelser

Ved indgåelse af kontrakt skal kunden underskrive databehandleraftale vedrørende Databeskyttelsesforordningen. Nordcad Systems A/S er således forpligtet til at opbevare kundens data sikkert og på fortrolig vis. Nordcad Systems A/S har desuden tavshedspligt for alle de informationer, de måtte få gennem kundens data.

Kunde- og privatlivspolitik

Som dataansvalig jf. GDPR, har Nordcad Systems A/S følgende behandlingsaktiviteter:

  • Hjemmeside: Nordcad Systems A/S behandler personoplysninger oplyst gennem kontaktformularer, samt videregivelse af email og/eller telefonnummer. Personoplysninger opbevares i op til fem år, hvorefter oplysninger slettes. Ønske om sletning af personoplysninger skal ske gennem skriftlig aftale.
  • Nyhedsbrev: Ved tilmelding til nyhedsbrev gives samtykke til behandling og opbevaring af udfyldte personoplysninger. Den tilmeldte forbeholder retten til at afmelde sig nyhedsbrevet til enhver tid. Samtykke til markedsføring gennem mail og/eller telefonisk kontakt bortfalder automatisk efter 1 år, såfremt der ikke har været kontakt i det pågældende år.

Personoplysninger videregives ikke til tredjemand. Nordcad Systems A/S foretager ikke profilering eller automatiserede afgørelser.

Cookies

På www.nordcad.dk anvendes cookies med det formål at optimere hjemmesiden og dets funktionalitet.

Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer, se vejledningen på http://minecookies.org/cookiehandtering/.

Copyright © 2024 Nordcad Systems A/S
cross